Pravidlá bedmintonu

 

 

Hráč Ktorákoľvek osoba hrajúca bedminton.
Zápas Základná súťaž v bedmintone medzi súperiacimi stranami, kde na každej z nich je jeden alebo dvaja hráči.
Dvojhra Zápas, kde je jeden hráč na každej z protiľahlých strán.
Štvorhra Zápas, kde sú dvaja hráči na každej z protiľahlých strán.
Podávajúca strana Strana majúca právo podania.
Prijímajúca strana Strana opačná oproti podávajúcej strane.
Výmena Postupnosť jedného alebo viacerých úderov začínajúca podaním a trvajúca pokiaľ je košík v hre.
Úder Pohyb hráčovej rakety s úmyslom udrieť do košíka.
 • Kurt je pravouhlý štvoruholník vyznačený čiarami širokými 40 mm, tak ako je to na obrázku A.
 • Čiary musia byť dobre viditeľné, najlepšie bielej alebo žltej farby.
 • Všetky čiary sú súčasťou plochy, ktorú vyznačujú.
 • Stĺpiky na sieť musia byť vysoké 1,55 m od povrchu kurtu a musia zostať kolmé, keď je sieť napnutá, ako je to uvedené v pravidle 1.10.
 • Stĺpiky musia byť umiestnené na čiarach pre štvorhru ako to ukazuje obrázok A, bez ohľadu na to, či sa hrá dvojhra alebo štvorhra. Stĺpiky nesmú presahovať do kurtu cez postranné čiary.
 • Sieť má byť vyrobená z jemnej šnúry tmavej farby s rovnomernou hustotou a s okom nie menším ako 15 mm a nie väčším ako 20 mm.
 • Sieť musí mať šírku 760 mm a musí byť dlhá minimálne 6,1m.
 • Horný okraj siete je olemovaný preloženou bielou páskou s celkovou šírkou 75 mm, pod ktorou prechádza šnúra alebo lanko. Táto páska leží na šnúre alebo lanku
 • Šnúra alebo lanko musia byť pevne natiahnuté cez vrcholy stĺpikov.
 • Horný okraj siete je vzdialený od povrchu kurtu 1,524 m uprostred kurtu a 1,55 m nad bočnými čiarami pre štvorhru.
 • Medzi koncami siete a stĺpikmi nesmie byť medzera. Ak je to nevyhnutné, musí byť sieť priviazaná po celej svojej šírke ku stĺpikom.

Košík

 • Košík môže byť zhotovený z prírodného alebo syntetického materiálu. Bez ohľadu na to, z akého materiálu je košík vyrobený, musia byť jeho letové vlastnosti vo všeobecnosti podobné letovým vlastnostiam košíka vyrobeného z prírodného peria upevneného v korkovej hlavičke pokrytej tenkou vrstvou kože.
 • Pierkový košík
  • Košík má 16 pierok upevnených v základni.
  • Dĺžka pierka sa meria od konca pierka až po základňu a každé pierko musí mať rovnakú dĺžku. Táto dĺžka sa môže pohybovať od 62 do 70 mm.
  • Vrcholy pierok musia ležať na kružnici s priemerom 58-68 mm.
  • Pierka musia byť pevne spojené niťou alebo iným vhodným materiálom.
  • Základňa má mať priemer 25-28 mm, s oblým zakončením spodnej časti.
  • Košík musí vážiť od 4,74 do 5,50 gramu.
 • Iné ako pierkové košíky
  • Prírodné perie nahradzujú syntetické napodobenia pierok.
  • Základňa je opísaná v pravidle 2.2.5.
  • Rozmery a váha musia zodpovedať údajom uvedeným v pravidlách 2.2.2, 2.2.3 a 2.2.6. Vzhľadom k rozdielnej špecifickej hmotnosti a správaniu sa syntetických materiálov v porovnaní s perím sú však prípustné odchýlky až do 10%.
 • Za predpokladu, že sa košík nebude odlišovať vzhľadom, rýchlosťou letu ani letovými vlastnosťami, je možná modifikácia hore uvedených požiadaviek, pokiaľ budú schválené príslušnou národnou organizáciou a to na miestach, kde atmosférické podmienky kvôli nadmorskej výške alebo podnebiu spôsobujú, že štandardný košík je nevhodný.

Skúšanie rýchlosti košíkov

 • Pri testovaní košíka je potrebné do košíka udrieť plnou silou spodným úderom, ktorý zasiahne košík nad zadnou čiarou ihriska. Košík musí byť odpálený šikmo dohora rovnobežne s bočnými čiarami.
 • Košík správnej rýchlosti musí dopadnúť do vzdialenosti 530-990 mm od protiľahlej zadnej čiary dvorca, ako je to vyznačené na obrázku B.
Celková dĺžka rakety nesmie presiahnuť 680 mm a celková šírka rakety nesmie presiahnuť 230 mm. Raketa sa skladá z hlavných častí opísaných v pravidlách 4.1.1 až 4.1.5 ako je zobrazené na obrázku C.

Rúčka je časť rakety určená pre uchytenie hráčom.
Výplet je časť rakety, ktorá je určená na zásah košíka hráčom.
Hlava rakety ohraničuje výplet.
Tyčka spája rúčku a hlavu rakety (v závislosti od pravidla 4.1.5).
Kŕčok (ak existuje) spája tyčku s hlavou rakety.
Vypletená časť rakety
Vypletená časť rakety musí byť plochá a musí pozostávať zo strún striedavo prevlečených alebo pripevnených k sebe v miestach prekríženia. Výplet musí byť rovnomerný, najmä nesmie byť redší uprostred pri porovnaní s ostatnou plochou.
Vypletená časť rakety smie mať maximálnu dĺžku 280 mm a maximálnu šírku 220 mm. V prípade rakety s kŕčkom môže výplet zasahovať až do neho, avšak za podmienky, že
šírka tejto oblasti nepresiahne 35 mm a
celková dĺžka vypletenej časti rakety nepresiahne 330 mm.
Raketa
nesmie mať žiadne pripojené časti alebo výstupky, pokiaľ nie sú jedine a výhradne určené k obmedzeniu alebo zabráneniu opotrebenia alebo vibrácie rakety, k rozdeleniu hmotnosti alebo k pripevneniu držadla pomocou šnúrky k ruke hráča, a pokiaľ zodpovedajú svojím rozmerom a umiestnením tomuto účelu,
nesmie mať žiadne zariadenie, ktoré by hráčovi umožnilo podstatne meniť tvar rakety.

Svetová bedmintonová federácia (BWF) rozhoduje vo všetkých otázkach týkajúcich sa toho, či akákoľvek raketa, košík alebo vybavenie alebo prototyp používaný pri hre, vyhovuje požiadavkám regulárnosti. Overenie regulárnosti môže byť podniknuté z vlastnej iniciatívy BWF alebo na podklade žiadosti ktorejkoľvek strany, včítane hráčov, funkcionárov, výrobcov vybavenia, národných organizácií alebo ich členov.

Pred začiatkom hry sa uskutoční losovanie a strana, ktorá zvíťazila v losovaní uplatní výber podľa pravidiel 6.1.1 a 6.1.2
či bude ako prvá podávať alebo prijímať,
na ktorej strane kurtu začne hrať.
Porazená strana pri losovaní musí uplatniť zostávajúci výber.
Zápas sa hrá na dva víťazné sety, pokiaľ nebolo stanovené inak.
V sete víťazí tá strana, ktorá ako prvá dosiahne 21 bodov, s výnimkou prípadov uvedených v pravidlách 7.4 a 7.5.
Strana, ktorá vyhrá výmenu, získava bod. Strana vyhráva výmenu, ak sa strana súpera dopustí chyby alebo ak košík prestane byť v hre, pretože sa dotkne povrchu vnútri kurtu na strane súpera.
Za stavu 20 – 20 vyhráva set strana, ktorá ako prvá dosiahne dvojbodové vedenie.
Za stavu 29 – 29 vyhráva set strana, ktorá získa 30. bod.
Strana, ktorá vyhrala set, začína podaním v nasledujúcom sete.
Hráči si musia zmeniť strany:
na konci prvého setu,
po skončení druhého setu, ak sa bude hrať tretí set,
v treťom sete, keď niektorá zo strán dosiahne 11 bodov
Ak si hráči zabudnú vymeniť strany pri stave, ako je uvedené v pravidle 8.1, musia tak urobiť čo najskôr, hneď ako sa zistí chyba a košík nie je v hre. Aktuálny stav zápasu pritom ostáva v platnosti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Slovenský zväz bedmintonu